پنجشنبه 6 مهر 1402 - 12 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1402
6
قمری:12 ربيع الأول 1445

میلادی:28 سپتامبر 2023
 
  صدور پروانه ساختماني و ارايه خدمات فني و مهندسي
مقدمه : بنياد مسکن انقلاب اسلامی در راستای اهداف و وظايف قانونی اين نهاد با هماهنگی مسئولين استانی جهت تشکيل يک نظام کنترلی بر کليه فعاليتهای فيزيکی
در امر احداث ابنيه روستايی اقدام به نظارت فني در صدور پروانه ساختمانی روستاها به عنوان يک نظام کارآمد که می تواند متضمن هدايت ساخت و سازها باشد اقدام نموده است
 

اهداف :

 
 

1.      حفظ نظام کاربری های ارضی پيش بينی شده در طرحهای هادی

 

2.      هدايت توسعه بافت به سمت و سوی مناسب

 

3.      جلوگيری از ساخت و سازهای بی رويه

 

4.      رعايت اصول فنی و مقاوم سازی ساختمان

 

توضيح اينكه در حال حاضر صدور پروانه ساختماني در روستاها بعهده دهياريها ميباشد و در مواردي كه روستايي دهيار ندارد يا دهياري

توان فني لازم را ندارد اين مسوليت به بنيادمسكن تفويض شده است.

 

 پيش بيني برنامه پنجم :

 

 مطابق برنامه مصوب استان خدمات فني  صدور پروانه هاي  ساختماني براي دهياران به ميزان نامحدود و به ميزان تقاضا انجام خواهد شد و انجام ساير خدمات فني در استان نيز به تعداد حدود 20000فقره پيش بيني و مصوب شده است.