پنجشنبه 6 مهر 1402 - 12 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1402
6
قمری:12 ربيع الأول 1445

میلادی:28 سپتامبر 2023
 
  تهيه طرح هاي هادي روستايي
 از دير  باز سكونتگاههاي روستايي كشور حسب دلايل وجودي خود بصورت ارگانيكي رشد نموده و طي اعصار مختلف حالات فيزيكي خاصي را بخود گرفته است .اين بافتها با گذشت زمان و تغيير الگوهاي زيستي و شيوه هاي معيشتي ديگر پاسخگوي نياز ساكنين خود نبود و مشكلات مختلفي را در ابعاد فيزيكي و غيرفيزيكي براي جمعيت خود ايجاد  مي كرده است ...
 بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به فرمان حضرت امام ( قدس سره ) در سال 1358 تشكيل يافته است به استناد جايگاه  و وظايف قانوني خود سعي در حل اينگونه مشكلات روستائيان دارد . يكي از اين راهكارها كه در سال 1366 بصورت رسمي در سطح كشور كار خود را در راستاي حل مضلات كالبدي و غير كالبدي روستا جامه عمل بخود گرفت تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي بود .
 طرح هاي هادي روستايي بعنوان سند توسعه و راهبردي هر روستا از جمله پروژه هايي محسوب ميگردندكه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به فرمان حضرت امام خميني (قدس سره ) در سال 1358 تاسيس گرديد ، در راستاي فراهم سازي زمينه توسعه و عمران نقاط روستايي تهيه و اجرا مي شوند و اين برنامه يكي از برنامه هاي پايه توسعه و عمران روستاها و مبنايي براي اجراي اصولي ساير برنامه ها بويژه در زمينه كالبدي به شمار مي رود.

تعريف طرح هادي روستايي :
طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكرد هاي مختلف از قبيل مسكوني ، توليدي، تجاري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
اين طرح طي دو مرحله:
1-  تهيه طرح
2- اجراي طرح
طي مدت زمان معيني در قالب اعتبارات پيش بيني شده از سوي دولت به مرحله اجرا منتهي ميشود تهيه و اجراي طرح بهسازي و طرح هادي روستايي از سال1362 توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت پيشنهاد و براي اولين بار در سال1366 با جديت در كشور اجرا شد و به منظور روشن نمودن ابعاد اجراي كار،آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي و منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور در سال1378 به تصويب هيات محترم دولت رسيد.
فعاليت‌هاي عمران روستايي يكي از مهمترين و اصلي ترين اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي ‌در امور كالبدي و عمران و آبادي روستاهاي كشور مي‌باشد. اين فعاليت‌ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادلانه امكانات و هدايت فيزيكي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملي محسوب مي‌گردد، هم راستا مي‌باشد.

 اهداف طرح هادي
طرح هادي روستايي به عنوان سند توسعه روستا است که مهمترين اهداف زير را دنبال می کنند:
1.      زمينه سازی برای توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي آن منطقه
2.      تامين و توزيع عادلانه امكانات اجتماعي، توليدي و رفاهي در ميان روستائيان
3.      نظارت و توسعه كالبدي روستاها
4.      توجه ويژه جهت توسعه مسكن روستائيان و خدمات زيست محيطي و عمومي به آنها
5.      برنامه ريزی برای مشاركت روستائيان در تهيه و اجراي طرح هادي در راستای شعار همه با هم
6.       ساماندهی شبکه منظم از نظام توزيع خدمات و کالا در سطح روستا های دهستان.
7.      بهبود وضعيت اقتصادی روستاها از طريق تسهيلات توليدی، اشتغال و ارتقاء در آمد روستاييان.